Prev Next

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา

25-11-2556 Hits:226 activity Super User - avatar Super User

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 8       กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส  ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลและบุคลากร  ร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 8  โดยมีศูนย์บริการการศึกษา...

Read more

กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารค…

31-10-2556 Hits:222 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ

  กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ       กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพISO 9001 : 2008 ปีที่ 2 (Surveilance Visit) ครั้งที่ 2    ...

Read more

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ…

15-10-2556 Hits:401 activity Super User - avatar Super User

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”       เมื่อวันที่  27 กันยายน  2556  ณ ห้องประชุม 1 สโมสรบุคลากร กองทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ...

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจ…

30-09-2556 Hits:417 activity Super User - avatar Super User

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7”

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7”       เมื่อวันที่  30  กันยายน  2556...

Read more

โครงการสัมมนา“การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

16-09-2556 Hits:513 activity Super User - avatar Super User

โครงการสัมมนา“การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

  โครงการสัมมนา“การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21”          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองทะเบียนและประมวลผล   จัดโครงการสัมมนา เรื่อง...

Read more

กองทะเบียนฯจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสู่การป…

15-08-2556 Hits:517 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนฯจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

กองทะเบียนและประมวลผล มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

Read more

กองทะเบียนฯ จัดโครงการพบนิสิต

12-06-2556 Hits:538 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนฯ จัดโครงการพบนิสิต

กองทะเบียนฯ จัดโครงการพบนิสิต บุคลากร คณาจารย์ และผู้ปกครอง        เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. กองทะเบียนและประมวลผล...

Read more

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 2556

05-06-2556 Hits:562 activity Super User - avatar Super User

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 2556

กองทะเบียนและประมวลผล มมส จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 2556       กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแก่นิสิต...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม

27-05-2556 Hits:758 activity Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม

  โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม             เมื่อวันที่ 17 พฤษาคม  2556  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร ...

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

21-05-2556 Hits:512 activity Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของนักวิชาการศึกษา  เพื่อนำมหาวิทยาลัย  สู่ประชาคมอาเซียน           เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2556  ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล...

Read more

Additional information

regpr.msu.ac.th