Prev Next

การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ปีท…

18-11-2557 Hits:55 activity Super User - avatar Super User

การตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ปีที่ 3

        เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ปีที่ 3 ของหน่วยงาน...

Read more

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำาปี 2557

17-11-2557 Hits:57 activity Super User - avatar Super User

ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำาปี 2557

   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมถวายกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 โดยร่วมขบวน แห่ต้นเงิน ถวายปัจจัย ร่วมองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นทุนสร้างประตูวัดและศาลาการเปรียญ...

Read more

กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจ…

31-10-2557 Hits:66 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดป่ากู่แก้ว

                      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดป่ากู่แก้ว โดยมี...

Read more

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจ…

31-10-2557 Hits:42 activity Super User - avatar Super User

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557  กองทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557”  ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ...

Read more

กองทะเบียนและประมวลผล มมส. พบนิสิตและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 25…

31-10-2557 Hits:64 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนและประมวลผล มมส. พบนิสิตและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการ “กองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต  และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557” ณ  ห้องประชุมแม่น้ำของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมี รองศาสตราจารย์...

Read more

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลร…

31-10-2557 Hits:53 activity Super User - avatar Super User

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย...

Read more

กองทะเบียนและประมวลผล รับรางวัล MSU_Knowledge Management Awa…

31-10-2557 Hits:54 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนและประมวลผล รับรางวัล MSU_Knowledge Management Awards2014

        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4...

Read more

ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สู…

10-04-2557 Hits:421 activity Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2557

    ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2557        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ได้จัด “กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารหน่วยงาน” เนื่องในวันสงกรานต์ และได้เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์...

Read more

วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล

27-03-2557 Hits:422 activity Super User - avatar Super User

วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล

    วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล         วันที่ 27 มีนาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมโครงการ  ก้าวไปด้วยกันกับการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ"วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Read more

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส…

24-03-2557 Hits:313 activity Super User - avatar Super User

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2557  กองทะเบียนและประมวลผล  ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกองทะเบียนและประมวลผลได้รับเป็นเจ้าภาพ  กัณฑ์เทศน์ชูชก  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์,...

Read more

Additional information

regpr.msu.ac.th