Prev Next

ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สู…

10-04-2557 Hits:372 activity Super User - avatar Super User

ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2557

    ร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์   รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี 2557        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ได้จัด “กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้บริหารหน่วยงาน” เนื่องในวันสงกรานต์ และได้เข้าร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์...

Read more

วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล

27-03-2557 Hits:371 activity Super User - avatar Super User

วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล

    วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล         วันที่ 27 มีนาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมโครงการ  ก้าวไปด้วยกันกับการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ"วิธีการจัดการความรู้ของกองทะเบียนและประมวลผล" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

Read more

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส…

24-03-2557 Hits:265 activity Super User - avatar Super User

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2557  กองทะเบียนและประมวลผล  ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยกองทะเบียนและประมวลผลได้รับเป็นเจ้าภาพ  กัณฑ์เทศน์ชูชก  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์,...

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

10-03-2557 Hits:282 activity Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรอนงค์...

Read more

โครงการจัดการความรู้ เพื่อนช่วยกันกับการแบ่งบันความสำเร็จ เพ…

24-02-2557 Hits:286 activity Super User - avatar Super User

โครงการจัดการความรู้ เพื่อนช่วยกันกับการแบ่งบันความสำเร็จ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

  โครงการจัดการความรู้ เพื่อนช่วยกันกับการแบ่งบันความสำเร็จ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน       เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2557 กองทะเบียนและประมวลผลได้จัด  “โครงการจัดการความรู้  เพื่อนช่วยกันกับการแบ่งบันความสำเร็จ เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน”ร่วมกับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง...

Read more

โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

12-02-2557 Hits:229 activity Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

  โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความผูกพันในองค์กร รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและพัฒนาหน่วยงาน  โดยใช้กิจกรรม 5...

Read more

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา

25-11-2556 Hits:610 activity Super User - avatar Super User

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา

สัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 8       กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นำโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส  ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลและบุคลากร  ร่วมสัมมนาเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 8  โดยมีศูนย์บริการการศึกษา...

Read more

กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารค…

31-10-2556 Hits:522 activity Super User - avatar Super User

กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ

  กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ       กองทะเบียนและประมวลผลรับการตรวจประเมิน เพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพISO 9001 : 2008 ปีที่ 2 (Surveilance Visit) ครั้งที่ 2    ...

Read more

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ…

15-10-2556 Hits:712 activity Super User - avatar Super User

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”       เมื่อวันที่  27 กันยายน  2556  ณ ห้องประชุม 1 สโมสรบุคลากร กองทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ...

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจ…

30-09-2556 Hits:729 activity Super User - avatar Super User

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7”

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7”       เมื่อวันที่  30  กันยายน  2556...

Read more

Additional information

regpr.msu.ac.th